Dewch o hyd i’ch dyfodol a bod yn rhan o ddarpariaeth Gwasanaethau Strôc newydd.
Gwella canlyniadau strôc a chyflawni rhagoriaeth.

Ymgeisiwch nawr

Mae ein Gwasanaethau Strôc yn mynd trwy fuddsoddiad cyffrous.

Rydym yn recriwtio ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd i ymuno â’n tîm a bod yn rhan o’n Gwasanaeth Strôc arloesol gyda’r claf yn ganolog.

2S8A7017

Gwasanaethau Strôc

Mae ein hagwedd newydd at Wasanaethau Strôc yn cynnwys ffocws cryfach ar adferiad, ac mae’n ychwanegu at lwyddiant cydnabyddedig ein hagwedd gweithio amlddisgyblaethol. Mae ein gwasanaeth wedi cael ei ddylunio ar y cyd â chleifion gan sicrhau ei fod yn ‘glaf ganolog’ yn ei ffurf gywiraf. O edrych ymlaen, bydd cam dau yn gweld datblygiad y gwasanaethau hyper-aciwt ar gyfer y dyfodol (gofal o fewn y 72 awr gyntaf), gan arwain at Wasanaeth Strôc wedi’i ail-ddylunio a’i ail-symbylu ar draws Gogledd Cymru.

 

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd gwahanol o wneud pethau, er enghraifft ehangu ein hagwedd adferiad i hwyluso sgiliau bywyd estynedig ar gyfer claf iau. Fe euthum ag o i siopa i’r archfarchnad yn rheolaidd: Ei helpu i fod yn annibynnol wrth gynllunio prydau, cyfathrebu gyda staff y siop. Wedyn cafodd ei oruchwylio yn paratoi ei brydau ei hun.
- Maureen Burke Therapydd Arweiniol ar gyfer Cynorthwywyr Adferiad Amlbroffseiynol
942A4748

Ymunwch â’r Tîm

Rydym yn chwilio am AHP arloesol sy’n ymroddedig i fod yn rhan o’n hagwedd newydd tuag at ddarparu gofal cleifion ardderchog i ymuno â’n Gwasanaeth Strôc wedi’i ail-ddylunio a’i ail-symbylu. Byddwch yn frwdfrydig ynghylch Gwasanaethau Strôc, yn ymroddedig i ddarparu gofal claf o ansawdd uchel, ac yn byw wrth werthoedd y Bwrdd Iechyd.

Mae ein cysylltiadau cryf gyda’r Gymdeithas Strôc a Phrifysgolion yn gynnwys canolfannau ôl-raddedig ac uned academaidd y Maelor, yn darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygiad parhaus, sy’n golygu pan fyddwch yn ymuno â BIPBC gallwch wir siapio eich gyrfa.

Os ydych yn AHP cyfredol neu Therapydd Ymgynghorol ac eisiau gwybod mwy, hoffem siarad â chi

 

Dewch i wybod mwy
942A4870

Ein Bwrdd Iechyd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn unigryw fel y sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth i wella iechyd a chyflawni gofal ardderchog ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn darparu nifer o wasanaethau gan gynnwys Gwasanaethau Cychwynnol, Cymunedol, Iechyd Meddwl a Llym ar gyfer poblogaeth Gogledd Cymru. Yn ogystal â’n tri phrif ysbyty yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Maelor Wrecsam, rydym hefyd yn gyfrifol am ysbytai cymuned, canolfannau iechyd, clinigau, unedau iechyd meddwl, timau cymunedol, meddygfeydd Meddygon Teulu a gwasanaethau GIG eraill a ddarperir gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr.

Ardal Leol

Mae nifer o’n staff yn amlygu’r ardal leol fel rheswm cadarnhaol o weithio o fewn ein Bwrdd Iechyd. Gan gynnig y cydbwysedd perffaith rhwng gwaith/bywyd, mae Gogledd Cymru yn cynnig ardaloedd prin eu poblogaeth a chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog i ddinasoedd cyfagos sy’n golygu bod wastad digon o bethau i’w gwneud. Mae gan Ogledd Cymru lawer i gynnig i breswylwyr newydd. O bentrefi darluniadol, i dai o ansawdd uchel am brisiau fforddiadwy ac amgylcheddau naturiol heb eu difetha tafliad carreg i ffwrdd – beth fwy allwch chi ofyn amdano?

Dewch i wybod sut y gallwch chi elwa o fyw a gweithio yma

Rhowch ychydig o wybodaeth i ni a bydd aelod o'n tîm mewn cysylltiad.

Cadarnhewch eich bod wedi darllen a deall Polisi Preifatrwydd GDPR Just R a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Trwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r telerau hyn. Rydym yn defnyddio Campaign Monitor fel ein platfform marchnata awtomatiaeth. Trwy gyflwyno’r ffurflen hon rydych hefyd yn cydnabod fod yr wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn cael ei throsglwyddo i Campaign Monitor i’w phrosesu yn unol â’u Polisi Preifatrwydd a’u telerau. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen datdanysgrifio ar waelod unrhyw e-bost a dderbyniwch gennym ni neu trwy gysylltu â ni’n uniongyrchol. 

Y peth gorau am weithio o fewn adferiad strôc yw eich bod yn cael y cyfle i ddod i adnabod eich cleifion yn dda a chael effaith bositif yn dilyn digwyddiad sy’n newid eu bywydau. Mae’n faes diddorol i weithio ynddo gyda chyfle i ddysgu am niwroleg a gwahanol dechnegau ac ymyriadau adferiad.
- Jessica Heron, Therapydd Galwedigaethol