Rydym nawr yn recriwtio Fferyllwyr Clinigol a Thechnegwyr Fferylliaeth

Group of Pharmacy Practitioners

Rydym yn hynod falch o gynnig swyddi integredig ar draws gofal fferylliaeth sylfaenol ac eilaidd ynghyd â chylchdroadau mewn meysydd arbenigol fel: aseptig, paediatreg a’r newydd-anedig, gwasanaethau canser, gwybodaeth am feddyginiaethau, ac iechyd meddwl – gan eich helpu i ddatblygu eich arbenigedd ar draws nifer o feysydd.

Yn ogystal, mae ein cylchdroadau Arbenigwr Clinigol yn cynnwys: llawfeddygaeth anadlol, arennol, fasgwlaidd,llawfeddygaeth gyffredinol, orthopaedeg, a gofal yr henoed y gellir eu seilio ar eich gwybodaeth, sgiliau a diddordebau unigol neu eu haddasu.

Rwy’n gwneud mwy nag y byddwn fel arfer fel Technegydd Band 5. Mae'n wych ar gyfer datblygiad. Mae fy mhrosiectau presennol yn cynnwys gweithio gyda nyrsys diabetes ac edrych ar Ortho i weld sut y gallwn eu helpu gyda chleifion dewisol
- Melanie Owen, Uwch Dechnegydd ar gyfer Rheoli Meddyginiaeth

Meysydd cylchdroi a gynigir yn y Gorllewin ar gyfer fferyllwyr Clinigol

Rydym yn falch iawn o gynnig cyfleoedd i brofi portffolio amrywiol ac amgylchedd gweithio hyblyg gan gynnwys gofal heb ei drefnu a gofal wedi’i drefnu – meddygaeth acíwt, cardiofasgwlaidd, arennol, anadlol, paediatreg, canser, trawma acíwt gan gynnwys meddygaeth mynydd, clinigau asesu cyn-llawdriniaeth, gofal brys, gofal critigol, aciwt a; seiciatreg fforensig.

Byddwch yn cael eich cefnogi’n llawn gan dechnegwyr rheoli meddyginiaeth profiadol ac uwch ymarferwyr fferyllol sydd wedi’u hintegreiddio’n dda â’r timau amlddisgyblaethol. Mae gennym gysylltiadau agos ag Ysgol Gwyddorau Iechyd Meddygol Bangor a chyfleoedd ar gyfer datblygiad ôl-raddedig gan gynnwys ymchwil.

Meysydd cylchdroi a gynigir yn y Dwyrain ar gyfer Fferyllwyr Clinigol

Yn ogystal â chylchdroadau meddygol a llawfeddygol, mae gan Fferyllwyr y cyfle i ddewis o gylchdroadau gan gynnwys: paediatreg, iechyd meddwl, aseptig, clinig derbyniadau cyn llawdriniaeth, gofal critigol, gofal sylfaenol a fferyllfa CEM Berwyn.

Meysydd cylchdroi a gynigir yn y Canol ar gyfer Fferyllwyr Clinigol

Yn ardal y Canol rydym yn falch o fod yn gartref i Ganolfan Trin Canser Gogledd Cymru, Labordy Cathetereiddio Cardiaidd Gogledd Cymru ac Uned Gofal Dwys y Newydd-anedig Gogledd Cymru. Rydym hefyd yn cynnig cylchdroadau ar draws y meysydd hyn.

Meysydd cylchdroi a gynigir ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth

Mae pob technegydd fferylliaeth yn cael y cyfle i gyflawni dyletswyddau yn y fferyllfa, ar lefel ward gan gefnogi timau fferylliaeth sydd wedi’i seilio ar y ward, iechyd meddwl, gofal sylfaenol ac o fewn ein Huned Gynhyrchu. Darperir hyfforddiant llawn yn yr holl feysydd hyn.

Yn ogystal, mae cyfleoedd i weithio o fewn :

 • Gofal sylfaenol (meddygfeydd) ac ysbytai cymunedol gan gynnwys y rhaglenni brechu
 • Uned gynhyrchu: gweithgynhyrchu cynhyrchion mewnwythiennol amrywiol megis cemotherapi, gwrthgyrff monoclonaidd, maeth rhieni a gwrthfiotigau, monitro amgylcheddol a gweithgynhyrchu eitemau ar y pryd (extemporaneous) o fewn yr uned gynhyrchu nad yw’n ddi-haint, megis cegolch ac eli.
 • Tîm iechyd meddwl mewn ysbytai a thimau iechyd meddwl cymunedol
 • Tîm Gwybodaeth am Feddyginiaethau

Rydym wedi ymrwymo i DPP ar gyfer ein holl staff a’n nod yw rhoi’r gefnogaeth angenrheidiol i sicrhau bod eich anghenion unigol yn cael eu bodloni. Mae rôl y technegydd fferylliaeth yn cael ei werthfawrogi’n fawr yn yr adran a bydd cyfleoedd hyfforddi mewnol ac allanol i’ch galluogi i ddatblygu o fewn y rôl. Rydym yn cwmpasu datblygiad rolau Uwch Dechnegydd Fferylliaeth o fewn PBC.

Rwyf wedi cwblhau llawer o wahanol gyrsiau hyfforddi a datblygu wrth weithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Yn ddiweddar, rwyf wedi cwblhau diploma BTEC lefel 4 mewn Gwasanaethau Fferylliaeth Clinigol sydd wedi fy ngalluogi i gynnal adolygiadau meddyginiaeth
- Gareth Hutchinson, Technegydd Rheoli Meddyginiaethau Fferyllfa
Pharmacist

Hyfforddiant a Datblygu

P’un a ydych yn ymuno â BIPBC fel Technegydd Fferylliaeth, fel Fferyllydd Newydd Gymhwyso sydd am gwblhau eich blwyddyn cyn-gofrestru, neu’n ddiweddarach yn eich gyrfa – rydym yma i sicrhau eich bod yn derbyn yr hyfforddiant a’r datblygiad cywir i gyflawni eich nodau gyrfa.

Mae pob aelod o staff fferylliaeth yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau pellach. Rydym yn gwneud y gorau o’n cyllideb arfer uwch i ddarparu cyfleoedd i’r holl staff ddatblygu o fewn meysydd arbenigol a helpu i bennu’r cyrsiau a’r modiwlau gorau ar eu cyfer.

Pharmacist working on computer

Technegwyr Fferylliaeth

 • Cyn-gofrestru: gellir dilyn hyfforddiant mewn gofal sylfaenol ac eilaidd a bydd cyfranogwyr yn gorffen y cwrs gyda Thystysgrif Addysg Uwch lefel 4 gan HEIW a Phrifysgol Dwyrain Anglia. Ariennir y cwrs yn llawn ar radd atodiad U Band 4.
 • Ôl-gofrestru: amrywiaeth o opsiynau yn dibynnu ar faes diddordeb gan gynnwys therapiwteg glinigol, arweinyddiaeth, rheoli meddyginiaethau, ac addysg. Mae tri derbyniad y flwyddyn o’r rhaglen ACPT a ariennir yn ganolog a’r rhaglen Rheoli Meddyginiaethau, ac ar hyn o bryd mae gennym lawer o’n technegwyr mewn gofal sylfaenol ac eilaidd yn dilyn diploma clinigol dwy flynedd wedi’i ariannu.
Pharmacist and Nurse working together
Pharmacist

Fferyllwyr

 • Mae fferyllwyr dan hyfforddiant yn BIPBC yn ymgymryd â blwyddyn hyfforddi amlsector lle cânt eu cefnogi trwy gylchdroadau mewn gofal cymunedol, sylfaenol ac eilaidd i ganiatáu iddynt brofi cymaint o’r proffesiwn â phosibl. Darperir yr hyfforddiant gan HEIW a’i gynnal gan BIPBC ac mae’n gontract blwyddyn a delir ar fand 5 AFC.
 • Yn ogystal â’r cymorth addysg a hyfforddiant cyn-gofrestru ac ôl-gofrestru (a ddarperir gan Ddeoniaeth Fferylliaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru [HEIW]), yn BIPBC rydym wedi lleoleiddio ac addasu ein dull i gefnogi staff yn unol â’n ffyrdd o weithio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gwrs a chymorth HEIW yma:Pharmacy – HEIW (nhs.wales)
 • Mae hyfforddiant sylfaen ôl-gofrestru yn canolbwyntio ar gyrraedd y canlyniadau ar gyfer achrediad lefel sylfaen yr RPSGB. Mae’r hyfforddiant presennol yn seiliedig ar gontract 2 flynedd gyda hyfforddiant wedi’i ariannu naill ai’n ganolog gan HEIW neu drwy sianeli lleol ar fand 6.
 • Rydym wedi ymrwymo i roi’r cyfle i’n holl fferyllwyr ddod yn bresgripsiynwyr annibynnol, a chael cymeriant lluosog trwy gydol y flwyddyn ar gyfer y rhaglen a ariennir gydag un o’n prifysgolion lleol.
 • Gyda chysylltiadau cryf â phrifysgolion gan gynnwys Prifysgolion Bangor a Glyndŵr, rydym yn darparu cyfleoedd i ddilyn cwrs rhagnodi annibynnol wedi’i ariannu a’r MSc Uwch Arfer Clinigol. Mae cyfleoedd ar gyfer ymchwil a datblygu hefyd!

Cysylltwch am fwy o wybodaeth

Mae gan holl staff y fferyllfa hefyd fynediad at:

 • Mynediad at ganolfan gwella ansawdd BIPBC
 • Cefnogaeth gan Academi Gofal Sylfaenol a Chymunedol BIPBC sydd wedi’i datblygu i ddarparu cefnogaeth a hyfforddiant i helpu gweithwyr proffesiynol gofal iechyd sy’n gweithio ym maes gofal sylfaenol.

Fel rhan o’r weledigaeth ar gyfer gwasanaethau Fferylliaeth yng Nghymru ar gyfer y dyfodol, mae’r adroddiad “Fferyllfa: Cyflwyno Cymru Iachach” wedi’i greu. Yn BIPBC rydym yn angerddol am sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn cael eu gwreiddio, gan gynnwys creu a darparu cyfleoedd hyfforddi amlddisgyblaethol.Darganfyddwch fwy am y cynllun hirdymor yma:

Ymholwch nawr

Rwyf wedi cael llawer o gyfleoedd yn ystod fy ngyrfa yn BIPBC. Diploma ôl-raddedig mewn fferylliaeth glinigol, modiwl rhagnodi annibynnol, ac ar hyn o bryd wedi cofrestru ar y llwybr meistr arfer uwch. Yn ogystal â hyn, rwyf wedi mynychu llawer o gynadleddau cenedlaethol gan gynnwys y Gyngres fferylliaeth glinigol, Cyngres ukcpa a dosbarthiadau meistr. Diweddariadau M&K, gweminarau RPS, cynhadledd cyn llawdriniaeth
- Elena Gwyn Jones, Arfer Meddyginiaeth Diogel / Arweinydd Tîm

Rhowch eich manylion ac fe wnawn ni gysylltu â chi