Rydym yn recriwtio i ystod o rolau yn ein tîm CAMHS nawr!

CAMHS Rolau

Group of Practitioners

Gogledd Cymru yw’r lle gorau am weithwyr CAMHS proffesiynol. Mae tîm CAMHS Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn arwain y ffordd o ran arloesi.

Mae gennym gyfoeth o gyfleoedd yn ein gwasanaethau ar gyfer Nyrsys Iechyd Meddwl Cofrestredig, Ymarferwyr Iechyd Meddwl, Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol, Seicolegwyr, Uwch Ymarferwyr Nyrsio a HCAs i ymuno â ni. Pan fyddwch yn ymuno â’r tîm yn PBC, gallwch sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith – gyda chyfoeth o gyfleoedd datblygu gyrfaol a byw mewn ardal hardd lle gallwch fwynhau bywyd i’r eithaf.

Holwch nawr

CAMHS Practitioner standing outside Royal Alexandra Hospital

Yn PBC, mae gennym bum tîm CAMHS arbenigol sy’n gweithio ar draws Gogledd Cymru a chaiff ein gwasanaeth ei staffio gan dimau amlddisgyblaethol sy’n gweithio gyda’i gilydd i gefnogi plant a phobl ifanc. Fel gwasanaeth integredig, mae gennym ystod eang o swyddogaethau. Mae hyn yn cynnwys: 

 

  • Cleifion Mewnol
  • Timau dwys triniaeth yn y cartref
  • Argyfwng a chyswllt yn yr ysbyty
  • Ymyrraeth ac ataliaeth gynnar
  • Gwasanaethau meddygon teulu
  • Gwasanaethau yn yr ysgol
  • Anhwylderau bwyta  
  • Gwasanaethau asesu a therapi CAMHS craidd. 

 

Rydym yn cynnig ystod gyfoethog o therapïau a daw hyn gyda chyfleoedd i unigolion o ystod eang o broffesiynau. Waeth a ydych yn awyddus i ddilyn llwybr hyfforddiant therapiwtig mewn therapi teuluol, CBT, therapi dilechdidol, seicotherapi neu ganolbwyntio ar lwybr ar sail proffesiynau – gallwn eich helpu i lunio eich gyrfa.

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy am yr ystod amrywiol o swyddi sydd ar gael.

Gwnewch ymholiad nawr

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â’r brwdfrydedd sydd ei angen i ymgysylltu ag ystod eang o blant, pobl ifanc, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill i ymuno â’n tîm er mwyn helpu i sicrhau bod modd cynnig gofal o ansawdd uchel ac sy’n drugarog.

Ar hyn o bryd, mae gennym gyfleoedd i unigolion ymuno â ni ar draws ystod o rolau a gwasanaethau gan gynnwys:

Learning Practitioner

Mewngymorth Ysgolion

Byddwch yn rhan o’r broses gyffrous o gyflwyno ‘Mewngymorth’ ar draws Gogledd Cymru. Rydym yn recriwtio ymarferwyr dawnus ac ymroddedig o ystod o gefndiroedd (gan gynnwys nyrsio, gwaith cymdeithasol, therapi galwedigaethol, ffisio a gwaith ieuenctid i enwi ond ychydig!) i weithio gydag ysgolion ar draws y rhanbarth, gan ymuno â’n tîm fel Ymarferydd Iechyd Meddwl Addysg CAMHS. 

Mae’r rôl heriol ac amrywiol hon yn rhan o’n prosiect ‘Mewngymorth’ arloesol i ddod â’r GIG ac ysgolion ynghyd. Byddwch yn cyflwyno hyfforddiant ar orbryder, iselder, anhwylderau bwyta, hunan-niwed a hunanladdiad yn ogystal â gweithio ochr yn ochr â phenaethiaid ac uwch arweinwyr i wella polisïau lles iechyd meddwl cymunedol ysgolion.

Dysgwch fwy am Mewngymorth Ysgolion

Blynyddoedd Cynnar

Oes gennych chi ddiddordeb penodol mewn CAMHS yng nghyd-destun y blynyddoedd cynnar? Mae gan BIP swyddogaeth hynod gryf o ran y blynyddoedd cynnar yn ardal y dwyrain. Fel aelod o’n tîm, byddwch yn derbyn cymorth datblygu proffesiynol ardderchog a byddwch yn rhan o wasanaeth arloesol.

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Mae gan dîm CAMHS Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyfleoedd ardderchog ar gyfer HCAs, gan gynnwys rolau Band 4 i Ymarferwyr Cyswllt. Gallwch weithio tra’r ydych yn astudio ar gyfer eich gradd nyrsio, ac elwa ar swyddi ar batrwm cylch i gael profiad cytbwys.

CAMHS Practitioner

Seicolegydd

Fel Seicolegydd yn PBC, mae gennym ystod o swyddi amrywiol gan gynnwys rolau sy’n cynnwys arbenigeddau clinigol, datblygiad academaidd, ysgolion a chyfleoedd i ymgysylltu â’r agenda ymchwil. Byddwch yn cael digon o gyfleoedd i ddysgu a datblygu yn ogystal â rhoi arweinyddiaeth glinigol, gan eich galluogi i lywio eich gyrfa’n wirioneddol. 

Mae ein swyddi datblygu i Seicolegwyr Clinigol Band 7 hefyd yn cynnig dilyniant awtomatig a llwybr carlam i Fand 8A yn dilyn rhaglen o breceptoriaeth ac atgyfnerthu. Ewch â’ch gyrfa i’r lefel nesaf fel rhan o dîm CAMHS arloesol a ffyniannus yn PBC.

Ymholwch nawr

CAMHS pamphlets

Dysgu a Datblygu

Rydym yn angerddol am gefnogi ein tîm CAMHS o ran ehangu eu sgiliau ac i gyrraedd eu potensial yn ogystal â chefnogi ac annog dilyniant gyrfaol yn weithredol. Mae cyfoeth o gyfleoedd ar draws ein gwasanaethau a gweledigaeth glir. Felly, os ydych yn awyddus i ddatblygu, mae digon o gyfleoedd i ddewis eich llwybr gyrfaol.

Darganfod mwy am Dysgu a Datblygu

I found a working environment which was supportive and allowed me to develop. But I also found a lifestyle that gives me access to the outdoors from my doorstep. And my children are growing up jumping out of trees!
- Pip Thomas, Consultant Clinical Psychologist
Arial shot of north wales coastline

Pam ddylech ymuno â BIPBC

Dywed llawer o’n staff fod yr ardal leol yn un o fanteision pennaf gweithio yn ein Bwrdd Iechyd. Mae Gogledd Cymru yn cynnig cydbwysedd perffaith rhwng bywyd a gwaith, ac yn cynnig ardaloedd prin eu poblogaeth, traethau, mynyddoedd a chysylltiadau cludiant gwych â dinasoedd cyfagos, sy’n golygu y bydd digonedd o gyfleoedd i grwydro bob amser. Mae gan Ogledd Cymru lawer i’w gynnig i breswylwyr newydd, a cheir bwytai rhagorol sy’n gweini bwyd wedi’i gyrchu’n lleol. Hefyd, ceir cyfleoedd a ariennir i ddysgu’r Gymraeg os byddwch yn dymuno gwneud hynny. Ceir yma bentrefi hardd a thai o ansawdd uchel am brisiau eithriadol o fforddiadwy, ac amgylcheddau naturiol heb eu difetha gerllaw. Mae’n ddigyffelyb!

Rydym yn cynnig treuliau adleoli yn achos rhai swyddi penodol – holwch ni!

Rhagor o wybodaeth

Please provide us with a few details and we’ll get back to you.